Trả lời TVPL cho bạn Nguyễn Thanh Liêm (liemthanhvn@gmail.com):

Về việc thanh toán trợ cấp thất nghiệp

Hỏi: Tôi làm việc cho một công ty nhà nước từ tháng 9 năm 1998 đến 31/7/2010. Sau đó chuyển sang làm việc cho một công ty 100% vốn nước ngoài. Khi nghỉ việc Công ty nhà nước chỉ trả trợ cấp thôi việc cho tôi trong thời gian từ tháng 9/1998 đến 31/12/2008…

Họ nói khoảng thời gian từ 01/01/2009 đến 31/7/2010 cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán cho tôi trợ cấp thất nghiệp. Xin hỏi nếu tôi không lãnh trợ cấp thất nghiệp thì sau này khi thôi việc ở công ty nước ngòai (Công ty làm việc sau này) tôi có được tính cộng dồn khoảng thời gian từ 01/01/2009 đến 31/7/2010 vào trợ cấp thôi việc hay không? Xin cảm ơn.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời tư vấn:

Căn cứ vào các quy định:

 “Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc (tính theo năm) được xác định theo khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ” (Điều 2 Thông tư số 17/2009/NĐ – CP ngày 26/5/2009 của Bộ LĐTB&XH)

“1. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về cán bộ, công chức…”; “3. Thời gian người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội được tính để miễn trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ, công chức.”(Khoản 1 và Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ – CP ngày 12/12/2008)

Nếu bạn đã tham gia Bảo hiểm thất nghiệp  từ ngày 01/01/2009 đến 31/7/2010 thì khoảng thời gian trên sẽ không được dùng làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc. Do đó, việc Công ty Nhà nước chỉ trả trợ cấp thôi việc cho bạn trong khoảng thời gian từ tháng 9/1998 đến 31/12/2008 là đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 81 Luật BHXH năm 2006, được hướng đẫn chi tiết tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ - CP ngày 12/12/2008, người lao động được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

“1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Đã đăng ký với cơ quan lao động khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Chưa tìm được việc làm sau mười năm ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Vì bạn đã tìm được việc làm mới (tại Công ty 100% vốn nước ngoài) đồng thời, đến thời điểm hiện tại cũng đã quá thời hạn (07 ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc) đăng ký với cơ quan lao động nên bạn không thuộc trường hợp được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định trên.

Do đó, căn cứ vào  quy định tại Điều 21 của Nghị định số 127/2008/NĐ – CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ: “Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định trong Nghị định này để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.”, khoảng thời gian tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (từ ngày 01/01/2009 đến 31/7/2010) của bạn sẽ được cộng dồn để tính hưởng Bảo hiểm thất nghiệp cho lần sau.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách - Chủ tịch HĐTV

Công ty luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự

Số 6, Trung Yên 3, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3.7868574 - 0913588529   Fax: 04.3.7868575

E-mail: bach@hongbach.com; Website: www.hongbach.vn

 

Diễn đàn - Bạn đọc