Tư vấn pháp luật

Trả lời câu hỏi: Điều kiện được hưởng trợ cấp thôi việc?

Dân trí Công ty tôi có trường hợp ông A làm việc theo Hợp đồng không xác định thời hạn. Đến tháng 11 năm 2011, ông A sẽ đủ điều kiện nghỉ hưu (theo khoản 1 điều 145 BLLĐ).

Tuy nhiên đến tháng 7 năm 2010 ông A làm đơn xin chấm dứt Hợp đồng lao động (có báo trước 45 ngày). Trong trường hợp này Công ty tôi có phải trả trợ cấp thôi việc hay không?

(Bạn đọc Hoàng Cảnh Thạnh, Email: hoangcanhthanh@yahoo.com)

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời tư vấn:

Theo quy định tại Khoản1 Điều 14Nghị định số 44/2003/NĐ - CP ngày 09/5/2003 và điểm b mục 2 phần III Thông tư số 21/2003/TT - BLĐTBXH ngày 22/9/2003: Người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 145 của Bộ luật Lao động.” là một trong các trường hợp không được trợ cấp thôi việc.     

Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp trường hợp của ông A không phải là nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 145 của Bộ luật Lao động mà là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động. Do đó, căn cứ vào các quy định:

- “Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ "đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có”. (Khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động)
 
- “Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật o động trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 36 của Bộ luật Lao động; Điều 37, các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 38, khoản 1 Điều 41, điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung” (Khoản 1 - Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ - CP)

- “Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 36; Điều 37; các điểm a, c, d khoản 1 Điều 38; khoản 1 Điều 41; điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động.” là các trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc (điểm a mục 2 phần III của Thông tư số 21/2003/TT - BLĐTBXH).

Nếu ông A đã làm việc thường xuyên trong Công ty bạn từ đủ 12 tháng trở lên và khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động, ông A đã thực hiện nghĩa vụ báo trước 45 ngày làm việc theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao độngmục 1 phần III Thông tư số 21/2003/TT - BLĐTBXH thì ông A thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc theo các quy định nêu trên.

Công ty bạn phải có nghĩa vụ thanh toán trợ cấp thôi việc cho ông A theo đúng quy định của pháp luật. Về cách tính và chi trả tiền trợ cấp thôi việc, bạn có thể tra cứu tại Thông tư số 17/2009/TT - BLĐTBXH ngày 26/05/2009 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách - Chủ tịch HĐTV
Công ty luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự
Số 6, Trung Yên 3, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3.7868574 - 0913588529   Fax: 04.3.7868575
Mail: mailto:bach@hongbach.com; Website:http://www.hongbach.vn