Thứ bảy, 11/06/2011 - 09:33

TCTD bị kiểm soát đặc biệt phải báo cáo 15 chỉ tiêu tài chính hàng ngày

Dân trí NHNN đang lấy ý kiến với Dự thảo Thông tư Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD). Theo đó, TCTD bị kiểm soát đặc biệt phải báo cáo 15 chỉ tiêu tài chính hàng ngày.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Theo NHNN, “kiểm soát đặc biệt” là việc một TCTD được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của NHNN do có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán.

Ban kiểm soát đặc biệt là một tổ chức gồm những thành viên được thành lập theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để kiểm soát trực tiếp tổ chức tín dụng được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Các TCTD bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt gồm: có vấn đề về rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động và vấn đề khác. Thời hạn kiểm soát đặc biệt tối đa là 2 năm kể từ ngày Quyết định đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt của Thống đốc có hiệu lực. TCTD bị kiểm soát sẽ phải báo cáo 15 chỉ tiêu tài chính cụ thể theo yêu cầu của Ban Kiểm soát đặc biệt hàng ngày.

Theo Điều 6 của dự thảo: Trong quá trình quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động hoặc qua báo cáo của các TCTD , xét thấy TCTD có nguy cơ lâm vào tình trạng kiểm soát đặc biệt hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng hoặc các trường hợp khác dẫn đến tình trạng hoạt động không an toàn, mất ổn định, Thống đốc có thể áp dụng các biện pháp giám sát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

Ban kiểm soát đặc biệt với vai trò là sự hiện diện của Ngân hàng Nhà nước tại các TCTD đang trong tình trạng kiểm soát đặc biệt với các nội dung cụ thể như: cơ cấu tổ chức và hoạt động; trách nhiệm, quyền hạn/điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên; trách nhiệm, quyền hạn của ban.

Ngoài ra, dự thảo có quy định về sự tham gia của TCTD khác cũng như cán bộ của tổ chức khác tại TCTD đang trong tình trạng kiểm soát đặc biệt khi có sự cho phép của Thống đốc NHNN. Quy định này nhằm tăng cường khai thác khả năng hỗ trợ về tài chính, về quản trị, điều hành, kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về tài chính...

Cũng theo dự thảo, TCTD bị kiểm soát đặc biệt phải được NHNN chấp thuận trước khi thực hiện: việc chuyển nhượng cổ phần của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc; phân phối lợi nhuận chưa phân phối; các giao dịch liên quan tới mua, bán, chuyển nhượng và cầm cố tài sản của tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt hoặc các giao dịch làm thay đổi giá trị của khoản mục “Tiền mặt, vàng bạc, đá quý”, “Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác”; thay đổi chính sách kế toán, chính sách sản phẩm tài chính, chính sách khách hàng.

Giải thích tính cần thiết phải thay đổi luật, NHNN cho biết: Năm 2010, Luật Các TCTD mới (47/2010/QH12) được Quốc hội ban hành, trong khi đó, Thông tư số 08/2010/TT-NHNN ngày 22/3/2010 hướng dẫn Luật Các TCTD năm 1997.

Do vậy, việc soạn thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động kiểm soát đặc biệt đối với TCTD trên cơ sở kế thừa Thông tư số 08/2010/TT-NHNN đồng thời có chỉnh sửa, bổ sung thêm các nội dung mới phù hợp với quy định pháp luật hiện và kinh nghiệm quốc tế trong việc xử lý ngân hàng có vấn đề là cần thiết và đáp ứng nhu cầu thực tiễn xử lý các tổ chức tín dụng có vấn đề.

N.H - Thu Hà