“Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐ, TCCN

Dân trí Để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, Bộ GD-ĐT hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2010-2011 trong các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Mục đích của tuần sinh hoạt này là nhằmnâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên (HSSV) về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho HSSV nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.

Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ GD-ĐT và của nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Cụ thể của việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” như tình hình thời sự về biển, đảo của nước ta. Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của địa phương thời gian qua; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội; Các nội dung về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; giáo dục an toàn giao thông. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học…

Bộ yêu cầu các trường tổ chức triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm học 2010-2011.

Hồng Hạnh