Báo cáo hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học có yếu tố nước ngoài

Dân trí Bộ GD-ĐT vừa có công văn yêu cầu các Sở GD-ĐT báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh/thành phố.

Theo Bộ GD-ĐT, trong những năm qua, sự phát triển của các trung tâm ngoại ngữ, tin học có yếu tố nước ngoài trên địa bàn cả nước đã góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập và thực hiện tốt nhiệm vụ được quy định tại Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trung tâm hoạt động chưa hiệu quả hoặc chưa tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước Việt Nam.

Để tổng hợp thông tin phục vụ cho công tác giám sát, chỉ đạo nhằm đưa hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học có yếu tố nước ngoài đi vào nền nếp, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh/thành phố.

Báo cáo gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 15/12/2014.

Hồng Hạnh