Ngân hàng Nhà nước kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4

Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự chỉ đạo kiểm điểm tại hội nghị của NHNN.

 

Thực hiện chỉ thị kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương từ ngày 26-29/9/2012, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể cá nhân các thành viên Ban Cán sự theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự chỉ đạo kiểm điểm.

 

Tham dự hội nghị kiểm điểm của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước còn có nhóm công tác của Trung ương gồm một số cán bộ các Ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại hội nghị

 

Qua 4 ngày làm việc, hội nghị đánh giá, công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị kiểm điểm của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban đảng Trung ương. Đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân theo quy định; các ý kiến góp ý được tổng hợp đầy đủ, trung thực.

 

Tập thể Ban cán sự Đảng và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban cán sự Đảng, có báo cáo tiếp thu giải trình nghiêm túc về các ý kiến góp ý. Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban cán sự Đảng đã tập trung vào 3 nội dung theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4, có nêu ra những ưu điểm nhưng tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, phương hướng, biện pháp sửa chữa, khắc phục.

 

Các ý kiến phát biểu với tập thể cá nhân trong Ban cán sự Đảng thẳng thắn, chân thành, có ý thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng.

 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận những kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, những nỗ lực và những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước trong những năm qua; yêu cầu tập thể và các thành viên Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phấn đấu rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phát huy ưu điểm, có biện pháp khắc phục có kết quả các hạn chế, yếu kém theo đúng yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nêu ra một số vấn đề cụ thể để Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt trong thời gian tới./.

 

Theo Hoàng Dũng

VOV1