Thứ sáu, 03/09/2010 - 09:18

Xây dựng nền văn hóa, đạo đức trong Đảng:

Để Đảng ta trong sạch vững mạnh

Xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh cán bộ, Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, được thể hiện rất rõ trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo Bác, người cộng sản Việt Nam là những người ưu tú nhất, là những đại biểu tiên tiến của dân tộc. Bởi vì Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê Nin làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và tính gương mẫu của người cộng sản. Cho nên được nhân dân tin cậy giao trọng trách, chọn làm người lãnh đạo họ, hướng dẫn họ đứng lên làm cách mạng.

Muốn làm tròn trọng trách đó trước hết cán bộ, Đảng viên của Đảng phải là những “Khuôn vàng, thước ngọc”, phải là những chuẩn mực nhất về văn hoá đạo đức, là tấm gương sáng cho nhân dân học tập và làm theo. Để Đảng mạnh, trước hết đảng viên phải mạnh, phải thực sự trong sạch, phải nói đi đôi với làm, làm có hiệu quả, phải sống có trách nhiệm, phải gương mẫu đi đầu làm trước, phải dám hy sinh quyền lợi riêng tư, hết mực trung thành với nhân dân, với dân tộc.
 
Các cháu trường Tiểu học Thị trấn Con Cuông chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng 

Mỗi lời nói, việc làm của cán bộ, Đảng viên là chuẩn mực văn hoá đạo đức. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mặt trái của kinh tế thị trường, những tiêu cực xã hội đang ngày đêm rình rập, tác động đến. Và, đã làm không ít kẻ sa ngã, thoái hoá, biến chất, vi phạm pháp luật, đi ngược lại mục tiêu lý tưởng của Đảng, làm phương hại đến lợi ích của nhân dân, của dân tộc.

Vì vậy phải xây dựng nền văn hoá đạo đức trong Đảng, trong đó đòi hỏi tính tự giác, tự hành động của mồi cán bộ, đảng viên, tự giác nghiêm minh với nguyên tắc của đảng. Tự giác sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật; Tự giác chấp hành và thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Phải luôn xây dựng và củng cố khối đoàn kết trong Đảng, trong cộng đồng dân cư, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá mới. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng phải là hạt nhân lãnh đạo, hạt nhân văn hoá, là trung tâm đoàn kết, thống nhất, để đưa phong trào cách mạng phát triển đi lên.

Muốn vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn luôn phát huy cao tinh thần cách mạng, ngoài tự trau dồi đạo đức, cũng cần nêu cao tính đảng, tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng. Tự phê bình để tiến bộ; phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ, tránh nể nang, đoàn kết xuôi chiều, thấy sai không đấu tranh, để cho đồng chí, đồng đội ngày càng lún sâu vào khuyết điểm, sa vào vòng lao lý, tù tội.

Xây dựng văn hoá đạo đức trong Đảng phải bằng cơ chế, nguyên tắc, quy định cụ thể. Hàng tháng Đảng viên, tổ chức đảng phải tự kiểm tra mình và kiểm tra lẫn nhau, để phát hiện ra ngay cái sai, sửa ngay khi vừa mới chớm trệch hướng.

Đảng ta là “Đạo đức, là văn minh”, sự trong sạch trong tổ chức Đảng và của mỗi đảng viên, là yếu tố quan trọng đảm bảo cho mọi thành công. Nhân dân ta luôn luôn trung thành với Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào mọi chủ trương đường lối của Đảng đề ra.

Tuy vậy hiện nay có một bộ phận cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm, nói một đằng, làm một nẻo. Có không ít cán bộ tham ô, tham nhũng, sống xa dân, suy thoái đạo đức, phẩm chất, lối sống, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, giảm lòng tin của nhân dân với Đảng. Để Đảng “Thật sự là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” mà trước lúc đi xa Bác Hồ hằng mong muốn.

Trong cuộc phát động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải học và làm trước, phải tự sửa mình trước. Mỗi người tự xây dựng cho mình một chương trình hành động theo chuẩn mực đạo đức, học và làm theo gương sáng của Người.

Mỗi tổ chức Đảng phải chấn chỉnh lại tổ chức, xây dựng nét văn hoá mới trong đảng, thường xuyên tổ chức học tập và rèn luyện đảng viên. Để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, mới đủ tư cách và năng lực cầm quyền và hoàn thành sứ mệnh của dân tộc và nhân dân giao phó.

Xây dựng nước Việt Nam theo mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Vững bước tiến lên Chủ nghĩa xã hội.
 
Phùng Văn Mùi