Kết quả bình chọn
Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp vừa đưa ra hai phương án về tên nước. Theo bạn:Kết quả

Nên giữ tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 31738 (27%)  
Lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 85257 (73%)  
Chia sẻ lên facebook.
Các bình chọn khác